გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ვებ საიტის დამზადებას. ჩვენ გუნდს დიდი გამოცდილება გააჩნია სხვადასხვა სირთულის ვებ საიტის დამზადება & მოდერნიზებაში. ჩვენ ვემსახურებით ქართველ და უცხოელ კლიენტებს ისეთი სფეროებიდან, როგორიცაა: ფინანსები, ავიაცია, მშენებლობა, გადაზიდვები, IT, ტურიზმი, განათლება და ა.შ

 

როგორია ვებ საიტის დამზადების პროცედურა?

ვებ საიტის დამზადების პროცესი იყოფა რამდენიმე ეტაპად, რაც საშუალებას გვაძლევს უფრო სწრაფად და  ეფექტურად განვახორციელოთ ჩვენი მომსახურეობა.

პირველადი უფასო კონსულტაცია – კლიენტთან ერთად განვიხილავთ ვებ საიტის თითოეულ ელემენტსა და მომსახურების პირობებს, რის შედეგადაც განისაზღვრება ჩვენი შემოთავაზება.

ვებ საიტის ფუნქციონალსა და დიზაინზე შეთანხმება მხარეებს შორის იდება ხელშეკრულება, რომელშიც განსაზღვრულია მომსახურების პირობები, როგორიცაა: ვებ საიტის ფუნქციონალი, ვადები, ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხი და სხვა.

საიტის იზაინის შექმნა – კლიენტთან მჭიდრო კომუნიკაციის შედეგად იქმნება საიტის ეფექტური დიზაინი, რომლის საფუძველზეც ხორციელდება საიტების დამზადება;

ვებ საიტის აწყობა – ვებ საიტის დამზადება ხელშეკრულებაში განსაზღვრული პირობების შესაბამისად;

კონტენტის ატვირთვა – ვებ საიტის ტექნიკურად გამართვის შემდგომ, ხორციელდება საიტის ტექსტური მასალებით შევსება.

საბოლოო ცვლილებები – საიტის დამზადების პროცესი, მისი აწყობით არ მთვარდება კლიენტი უფლებამოსილია განსაზღვროს საბოლოო შენიშვნები და მხოლოდ მათი გათვალისწინების შემდგომ მოხდება ვებ-საიტის ჩაბარება.

სამუშაოს ჩაბარება – ვებ-საიტისთვის საბოლოო სახის მიცემისა და კლიენტის მიერ სამუშაოს დასრულების დადასტურების შედეგად, დგება მიღება-ჩაბარების აქტი და სამუშაო ითვლება შესრულებულად.